Play
ORDEN DEL DÍA
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (exp. 933179H). (10 de març de 2022). (00:00:43)
Aprobado
2. DACIÓ DE COMPTE D’INFORMACIÓ REMESA AL MINHAP SOBRE:
2.1 Estat d’execució del pressupost del primer trimestre 2022 (exp.995283N)
2.2 Període mig de pagament primer trimestre 2022 (exp 995316J. )
2.3 Morositat primer trimestre 2022 (exp.995318M )) (00:00:59)
Dar Cuenta
3. DACIÓ DE COMPTE PLA PRESSUPOSTARI MITJA TERMINI 2023-2025 (exp. 960301C). (00:01:44)
Dar Cuenta
4. DACIÓ DE COMPTE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021 (exp. 963780J). (00:02:05)
Dar Cuenta
5. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME CONTROL INTERN 2021 (exp. 995277E). (00:03:00)
Dar Cuenta
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PREU PÙBLIC DE LA PISCINA D’ESTIU. (exp. 962931E) (00:03:43)
Aprobado
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS NÚMEROS: 11-12-17-18 I 19 (00:05:31)
Aprobado
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE ZONIFICACIÓ D’ATENCIÓ PRIMÀRIA BÁSICA DE SERVEIS SOCIALS DE PICANYA (Exp. 992853N) (00:08:24)
Aprobado
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONCESSIÓ DE MEDALLES DE LA VILA. (00:09:00)
Encima de la mesa
10. PRESENTACIÓ DE MOCIONS.

10.1. Mocio (00:09:06)
Aprobado
10.2. Mocio (00:18:22)
Aprobado
10.3. Mocio (00:26:51)
Aprobado
10.4. Mocio (00:43:10)
No Aprobado
10.5. Mocio (01:13:01)
Aprobado
11. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (febrer, març i abril 2022) I D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (25 de febrer; 4-11-25 de març; 1-8-13-22 i 29 d’abril de 2022). (01:15:29)
Dar Cuenta
12. PRECS I PREGUNTES. (01:15:36)

Sesión plenaria ordinaria 12 de Mayo de 2022