Play
ORDEN DEL DÍA
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (exp. 1093080R I 1116331K ). (15 de setembre i 13 d’octubre de 2022). (00:00:21)
Aprobado
2. DACIÓ DE COMPTE D’INFORMACIÓ REMESA AL MINHAP SOBRE:

2.1. Estat d’execució del pressupost del tercer trimestre 2022 (exp.1128989Q)

2.2 Període mig de pagament tercer trimestre 2022 (exp. 1128990R )

2.3 Morositat tercer trimestre 2022 (exp.1128991T) (00:00:35)
Dar Cuenta
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DEL 50% A L’IBI PER ACTIVITAT D’ESPECIAL INTERÈS (Exp. 1123122R). (00:02:49)
Aprobado
Debate (00:03:46)
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DEL 95% A L’IBI PER ACTIVITAT D’ESPECIAL INTERÈS (Exp. 1114895Q). (00:09:05)
Aprobado
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER SUPLEMENT DE CRÈDITS (Exp. 1139863T). (00:09:22)
Aprobado
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ II PLÀ D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE PICANYA (Exp. 710268J). (00:09:50)
Aprobado
Debate (00:10:04)
7. DACIÓ DE COMPTE DELS SEGÜENTS CONTRACTES.

7.1 Aprovació plecs del contracte de concessió del servei consistent en la gestió i explotació del bar restaurant de la piscina coberta municipal de Picanya, ubicat en el Passeig de la Primavera s/n, 46210 de Picanya i, la correcció d’errors dels mateixos plecs

7.2 Transmissió i novació de contracte per successió en la persona del contractista “Ferrovial Construcción S.A.”

7.3 Adjudicació contracte de redacció de documents de la modificació puntual del plantejament consistent en la reclassificació del Sòl no urbanitzable a Sòl urbanitzable industrial sectoritzat del PGOU. (00:10:51)
Dar Cuenta
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CORRECCIÓ D’ERRORS PLA D’EMERGÈNCIES (Exp. 1011780A) (00:13:15)
Aprobado
9. PRESENTACIÓ DE MOCIONS.

9.1. “DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (00:13:38)
Aprobado
Debate (00:14:28)
9.2. “Moció sobre la defensa del sector citrícola. (00:14:47)
Aprobado
Debate (00:16:20)
9.3. “MOCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PROFESSIONALS DE JOVENTUT SUBVENCIONATS PER L’IVAJ (00:19:05)
No Aprobado
Debate (00:21:08)
9.4. “MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE PICANYA (00:46:14)
No Aprobado
Debate (00:49:44)
9.5. Registre d’entrada Nº 7843/2022, sobre Pressupostos Participatius. (01:03:53)
Retirada del orden del día
10. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (setembre i octubre 2022) I D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (2-15-23 i 30 de setembre; 7-14-21 i 28 d’octubre de 2022). (01:06:12)
Dar Cuenta
11. PRECS I PREGUNTES. (01:06:45)
... (01:20:02)

Sesión plenaria ordinaria 10 de Noviembre de 2022