Play
ORDEN DEL DÍA
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT (17 de juny de 2023). (00:00:18)
Aprobado
2. ORGANITZACIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ:

2.1. DACIÓ DE COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I DELS SEUS INTEGRANTS.

2.2 DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS DE MEMBRES I PERIODICITAT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

2.3. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE LES TINENCES D’ALCALDIA.

2.4. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE LES ÀREES I DELEGACIONS D’ALCALDIA EN MEMBRES CORPORATIUS.

2.5. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DELEGACIÓ D’ASSUMPTES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. (00:00:31)
Dar Cuenta
Debate (00:00:54)
2.6. PROPOSTA DE RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLENARI DE L’AJUNTAMENT. (00:04:04)
Aprobado
2.7. PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS. (00:04:24)
Aprobado
2.8. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A ÒRGANS COL·LEGIATS. (00:04:38)
Aprobado
2.9. PROPOSTA DE CONCRECIÓ DE LES PERCEPCIONS ECONÒMIQUES PER ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, AIXÍ COM L’ASSIGNACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS. (00:05:14)
Enmienda No Aprobado
Debate (00:05:36)
2.10. PROPOSTA D’ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. (00:22:03)
Aprobado
2.11. PROPOSTA D’ACORD DE CREACIO DE LA JUNTA DE PORTAVEUS (00:22:13)
Aprobado
3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE MEDALLES I DE FILL ADOPTIU (00:22:19)
Aprobado
4. PROPOSTA D’ACORD D’AGERMANAMENT AMB ALEMANYA (Markt Erlbach) (00:23:18)
Aprobado
5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE PREU PÚBLIC D’ACTIVITATS CULTURALS. (00:27:22)
Aprobado
Debate (00:27:30)

Sesión plenaria extraordinaria 06 de Julio de 2023