Play
ORDEN DEL DÍA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS ( 27 de juny i 6 de juliol de 2023) Exp. 1487329K i 1487103X (00:00:30)
Aprobado
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO) Exp. 1108827N (00:00:42)
Aprobado
Debate (00:01:09)
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA IMPOST INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYLS DE NATURALESA URBANA PER A 2024.Exp. 1589397X (00:06:07)
Aprobado
Debate (00:06:27)
4. PROPOSTA D’PROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES PER A L’ANY 2024. Exp. 1589532J (00:08:44)
Aprobado
Debate (00:09:00)
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PRESTACIÓ SERVEI D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER A L’ANY 2024. Exp. 1105979H (00:31:28)
Aprobado
Debate (00:31:51)
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ ONRENANÇA FISCAL DE LA TAXA D’ENTRADA I EIXIDA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES PER A L’ANY 2024. Exp. 1615525K (00:34:37)
Aprobado
Debate (00:35:13)
7. PROPOSTA DE DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA PER LA TAXA PEL SERVEI DE LLOGUER DE BÉNS MUNICIPALS. Exp. 1108845N (00:38:56)
Aprobado
8. PROPOSTA DE DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CESSIÓ DELS DESPATXOS EN EL CENTRE D’EMPRESES ALQUERIA DE MORET (CEAM). Exp. 1615265Z (00:39:01)
Aprobado
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS N. 42/2023 PER SUPLEMENT DE CRÈDITS. Exp. 1618366F (00:39:19)
Aprobado
Debate (00:39:59)
10. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’ENTITAT DE L’ANY 2022. (00:42:10)
10.1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ FESTA LOCAL 2024 (00:43:53)
Aprobado
11. PRESENTACIÓ DE MOCIONS.
11.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE PICANYA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA (00:44:37)
Enmienda No Aprobado
Debate (00:49:50)
11.2. MOCIÓ: PER ESTUDIAR LA GESTIÓ PÚBLICA DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL. (01:14:39)
No Aprobado
Debate (01:17:34)
11.3. MOCIÓ: PER DONAR SUPORT AL XICOTET COMERÇ DEL MERCAT MUNICIPAL. (01:33:24)
No Aprobado
Debate (01:33:36)
11.4. MOCIÓ: PROPOSTA D’ESTUDI DE CREACIÓ D’ITINERARI CICLISTA TRAM: AVDA. GENERALITAT- C/SENYERA- AVDA. 9 D’OCTUBRE. (01:54:51)
No Aprobado
Debate (01:56:53)
11.5. MOCIÓ: PEL COMPLIMENT DE LES RESOLUCIONS DE LES NACIONS UNIDES SOBRE PALESTINA DAVANT LA GUERRA DEL SUCOT (02:08:55)
Aprobado
Debate (02:11:01)
11.6. MOCIÓ: PROPOSTA PER A LA RENOVACIÓ I ADAPTACIÓ DELS PARCS INFANTILS DE PICANYA (02:16:48)
Desestimada
Debate (02:16:59)
13. PRECS I PREGUNTES. (02:43:11)

Sesión plenaria ordinaria 02 de Noviembre de 2023