Play
ORDEN DEL DÍA
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (21 de desembre 2023 Exp 1677449Q. i 18 de gener 2024 Exp. 1731742Y) (00:00:21)
Aprobado
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CANVI EN LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PER PART DEL G.M. PSPV-PSOE (00:01:29)
Aprobado
3. DACIÓ DE COMPTE D’INFORMACIÓ REMESA AL MINHAP SOBRE:
3.1 Estat d’execució del pressupost del quart trimestre 2023 (Exp 1760417Z)
3.2 Període mig de pagament quart trimestre 2023 (Exp 1760419C)
3.3 Morositat quart trimestre 2023 (Exp 1760420D). (00:02:39)
Dar Cuenta
4. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2023. Exp.17820272N (00:03:24)
Dar Cuenta
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS 2024-01. Exp. 1724382A (00:04:05)
Aprobado
Debate (00:04:39)
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA PRESSUPOSTARIA. Exp. 1762902A (00:08:32)
Aprobado
Debate (00:09:29)
7. - PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL TAXA PER NOCES CIVILS Exp. 1645879T (00:10:22)
Aprobado
Debate (00:11:05)
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PACTE DE LES ALCALDIES PER AL CLIMA I ENERGIA (PACE) Exp. 794588W (00:11:49)
Aprobado
Debate (00:12:06)
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC PER A L’ENTRADA I EIXIDA DE VEHICLES. Exp. 1652910J (00:13:40)
Encima de la mesa
10. DACIÓ DE COMPTE DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE INTEGRAL DE MODERNITZACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL DE PICANYA Y L’ ÁREA COMERCIAL ON SE UBIQUEN. LES ACTUACIONES 3, 5, 6, 7, 10, 12 I 13, FINANCIAT AMB FONS DE LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIENCIA. LOT A-B I C. Exp. 1584509H (00:14:14)
Dar Cuenta
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL N. 22 DEL PGOU Exp. 798473Q (00:14:32)
Aprobado
Debate (00:15:39)
12. PROPOSTA D’ACORD DE CESSIÓ DE VIAL DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA A L’AJUNTAMENT DE PICANYA Exp. 799339T (00:32:20)
Aprobado
Debate (00:32:44)
13. PROPOSTA DE CESSIÓ DE ÚS DEL CENTRE DE SECCIONAMENT I LINIA SUBTERRÁNEA DE MITJA TENSIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT DE PICANYA. Exp.1738656A (00:34:34)
Aprobado
Debate (00:34:51)
14. PRESENTACIÓ DE MOCIONS.
14.01. Proposta d’aprovació de preu públic “La cuina que cuida” (00:35:18)
Aprobado
Debate (00:35:40)
14.02. Declaració Institucional de la FVMP en commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. (00:37:03)
Aprobado
Debate (00:39:13)
14.03. Moció per la defensa del Camp Valencià (00:41:30)
No Aprobado
Debate (00:44:21)
15. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (gener i febrer 2024) i D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (11-18 i 25 de gener; 1-8-15-22-26 i 29 de febrer de 2024).
(01:00:50)
Dar Cuenta
16. Precs i preguntes (01:00:56)

Sesión plenaria ordinaria 07 de Marzo de 2024