Play
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (2 de maig 2024 Exp 1796433X) (00:00:10)
Aprovat
2. PROPOSTA D’ACORD D’INFORMACIÓ AL PÚBLIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL No 26 PGOU DE PICANYA (Expt. 1888592W) (00:00:17)
Aprovat
Debat (00:00:45)
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ PER CANVI DELS MEMBRES EN LES MESES DE CONTRACTACIÓ PER PART DEL PSPV-PSOE. Exp. 1874007N (00:01:57)
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CANVI EN LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES ORDINÀRIES. Expedient 1874007N (00:02:20)
Aprovat
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REGULACIÓ DE LES ASSISTÈNCIES DELS REGIDORS I REGIDORES ALS ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN. Expediente 1893929H (00:02:52)
6. DACIÓ DE COMPTE D’INFORMACIÓ REMESA AL MINHAP SOBRE:
6.1 Estat d’execució del pressupost del primer trimestre 2024 (Exp 1831624Y)
6.2 Període mig de pagament primer trimestre 2024 (Exp 1831609C)
6.3 Morositat primer trimestre 2024 (Exp 1831618P). (00:04:05)
Donar compte
7. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE MEDALLES DE LA VILA (00:04:42)
Aprovat
8. PRESENTACIÓ DE MOCIONS (00:07:10)
Debat (00:09:30)
8.1. MOCIÓ (00:27:28)
Aprovat
Debat (00:31:43)
9. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (Des del dia 26 d’abril fins 30 de juny de 2024) i D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (25 d’abril; 2-9-16-23 i 30 de maig; 6-13 i 20 de juny de 2024). (00:33:20)
Donar compte
10. PRECS I PREGUNTES (00:33:36)

Sessió plenària ordinària 04 de juliol de 2024