Play
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (9 de novembre i 22 de desembre de 2020). (00:05:44)
Aprovat
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ, DE L’ADHESSIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT DE GESTIÓ, TRAMITACIÓ I RECAPTACIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT. (00:06:04)
Aprovat
3. DACIÓ DE COMPTE

3.1 Contracte d’emergència de subministrament de purificadors pel COVID-19 (Exp. 671122P).

3.2 Contracte d’emergència de millora de la tensoestructura en el Passeig de les Lletres pel COVID-19 (Exp. 681609E). (00:07:14)
Donar compte
Debat (00:07:47)
4. RATIFICACIÓ DE LA SEGÜENT RESOLUCIÓ:

4.1 Subvenció per a la redacció de projectes de vies ciclopeatonals (Exp. 617205E) (00:13:57)
Aprovat
5. PRESENTACIÓ DE MOCIONS.

5.1 Aprovar les memòries tècniques de sol·licitud d’ajuda al IVACE per als polígons industrials d’Alqueria de Moret, Alqueria de Raga i Taronja. (00:15:00)
Aprovat
Debat (00:15:36)
5.2 Acord Institucional II Pla d’Igualtat. (00:23:12)
Aprovat
Debat (00:25:03)
MOCIÓ SUPORT AL XICOTET COMERÇ DEL MERCAT MUNICIPAL (00:25:51)
No Aprovat
Debat (00:31:17)
MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ (01:10:18)
Aprovat
Debat (01:13:19)
6. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (Novembre i Desembre 2020) I D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (6-13-20 i 27 de Novembre i 4-11-18 i 29 deDesembre de 2020). (01:15:12)
Donar compte
7. Precs i preguntes (01:15:21)

Sessió plenària ordinària 14 de gener de 2021