Sessió plenària extraordinària 11 de febrer de 2021