Play
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (11 de Març i 28 d’abril de 2021). (00:00:28)
Aprovat
2. DACIÓ DE COMPTE D’INFORMACIÓ REMESA AL MINHAP SOBRE:
2.1 Estat d’execució del pressupost del primer trimestre 2021 (exp. 776336W)
2.2 Període mig de pagament primer trimestre 2021 (exp. 776337X)
2.3 Morositat primer trimestre 2021 (exp. 776338Y) (00:00:58)
Donar compte
3. PLA PRESSUPOSTARI MITJA TERMINI 2021-2023 (exp.749064R). (00:01:39)
Aprovat
4. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (exp. 745063K). (00:02:14)
Donar compte
5. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE CONTROL INTERN 2020 (exp. 778099T). (00:02:42)
Donar compte
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ADJUDICACIÓ DE PRÈSTEC (exp. 745041E). (00:04:14)
Aprovat
7. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ (exp. 490118W). (00:05:37)
Donar compte
8. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA FEMP EN EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIENCIA.(exp. 762347Q). (00:07:20)
Aprovat
9. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE CIUTATS A FAVOR DE L’ECONOMIA CIRCULAR.(exp. 760854R). (00:08:21)
Aprovat
Debat (00:09:08)
10. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE MEDALLES DE LA VILA. (00:13:08)
Aprovat
Debat (00:15:58)
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PREU PÙBLIC DE L’ESCOLA D’ESTIU. (00:19:09)
Aprovat
12. PRESENTACIÓ DE MOCIONS.

12.1 Aprovació de la Modificació de Crèdit nº 14/2021

12.2 Aprovació de la Modificació de Crèdit nº 12/2021 (00:19:56)
Aprovat
MOCIÓ PER ENGEGAR UN PROJECTE DE COMPOSTATGE COMUNITARI AL MUNICIPI DE PICANYA (00:22:30)
No Aprovat
Debat (00:25:23)
PROTOCOL D’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE DE L’AJUNTAMENT DE PICANYA (00:39:33)
Aprovat
13. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (Març i Abril 2021) I D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (5-12-18-26 de Març i 1-9-16-21-23 i 30 d’Abril de 2021). (00:40:42)
Donar compte
14. PRECS I PREGUNTES. (00:40:55)

Sessió plenària ordinària 13 de maig de 2021