Play
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (13 de maig i 17 de juny de 2021). (00:00:15)
Aprovat
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ FESTES LOCALS 2022 (exp. 795031K). (00:00:35)
Aprovat
3. PROPOSTA DE CONVENI ENTRE LA GENERALITAT (CONSELLERIA D’HABITATGE) I L’AJUNTAMENT DE PICANYA PER A LA CESSIÓ DELS DRETS DE TANTEIG I RETRACTE.(exp. 806538R ). (00:01:18)
Aprovat
4. PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’OFICINA .D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR DE LA MANCOMUNITAT DE L’HORTA SUD (exp. 802230J ). (00:01:52)
Aprovat
5. PROPOSTA ADHESIÓ AL NOU CONVENI AEAT I LA FEMP EN MATÈRIA D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA (exp. 791415N) (00:02:47)
Aprovat
6. PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DEL SNS I A LA RED ESPANYOLA DE CIUTATS SALUDABLES (exp 793116A). (00:03:22)
Aprovat
7. PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA INTERSECTORIAL PER A LA IMPLANTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ EN EL SNS (exp. 793116A). (00:03:58)
Aprovat
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 26/2021. SUPLEMENT DE CRÈDITS PER A OBRES DE JARDINERIA.(exp. 810571T (00:04:31)
Aprovat
Debat (00:05:01)
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PGOU Nº 21. EXPOSICIÓ I INFORMACIÓ PÙBLICA (exp. 796395E). (00:08:10)
Aprovat
10. PRESENTACIÓ DE MOCIONS.

10.1. Pel Grup Municipal PARTIT POPULAR es presenta UNA MOCIÓ, (00:09:23)
Aprovat
Debat (00:10:25)
10.2. Proposta d’Adhesió a l’Aliança de Ciutats sostenibles. (00:14:55)
Aprovat
Debat (00:16:02)
10.3. Proposta d’aprovació de medalla de la Vila (00:17:14)
Aprovat
Debat (00:19:20)
11. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (Maig i Juny 2021) I D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (7-14-21 i 25 de Maig i 4-10 i 18 de Juny de 2021). (00:21:51)
Donar compte
12. PRECS I PREGUNTES (00:22:02)

Sessió plenària ordinària 08 de juliol de 2021