Play
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (21 d’octubre de 2021). (00:00:20)
Aprovat
2. PROPOSTA D’ACORD D’INFORMACIÓ AL PÙBLIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU Nª24. (exp. 832735C) (00:00:38)
Aprovat
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER AL 2022:
3.1 Taxa d’entrada i eixida de vehicles (Guals) (exp. 865166W)
3.2 Taxa de prestació de servei d’activitats esportives (exp. 865181Q)
3.3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) (exp. 871354P)
3.4 Impost de béns immobles (IBI) (exp. 873217C) (00:01:13)
Aprovat
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER SUPLEMENT DE CRÈDITS Nº 62. (00:05:18)
Aprovat
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN MATERIA DE CONTRACTACIÓ (exp. 872222W). (00:08:23)
Aprovat
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA MESA INTERSECTORIAL DE L’ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ EN PICANYA.(exp. 806092Y). (00:13:49)
Aprovat
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.(exp. 792075E). (00:14:35)
Aprovat
8. PRESENTACIÓ DE MOCIONS.
8.1. MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST (00:16:16)
Aprovat
8.2. MOCIÓ: PROPOSTA DE MILLORA I AMPLIACIÓ DELS HORARIS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (00:24:05)
No Aprovat
9. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (setembre i octubre 2021) I D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (3-10-17 i 24 de setembre i 8-15-22 i 29 d’octubre de 2021). (00:42:35)
Donar compte
10. PRECS I PREGUNTES. (00:42:42)

Sessió plenària ordinària 11 de novembre de 2021