Sessió plenària extraordinària 15 de febrer de 2022