Play
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (exp. 1093080R I 1116331K ). (15 de setembre i 13 d’octubre de 2022). (00:00:21)
Aprovat
2. DACIÓ DE COMPTE D’INFORMACIÓ REMESA AL MINHAP SOBRE:

2.1. Estat d’execució del pressupost del tercer trimestre 2022 (exp.1128989Q)

2.2 Període mig de pagament tercer trimestre 2022 (exp. 1128990R )

2.3 Morositat tercer trimestre 2022 (exp.1128991T) (00:00:35)
Donar compte
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DEL 50% A L’IBI PER ACTIVITAT D’ESPECIAL INTERÈS (Exp. 1123122R). (00:02:49)
Aprovat
Debat (00:03:46)
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DEL 95% A L’IBI PER ACTIVITAT D’ESPECIAL INTERÈS (Exp. 1114895Q). (00:09:05)
Aprovat
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER SUPLEMENT DE CRÈDITS (Exp. 1139863T). (00:09:22)
Aprovat
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ II PLÀ D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE PICANYA (Exp. 710268J). (00:09:50)
Aprovat
Debat (00:10:04)
7. DACIÓ DE COMPTE DELS SEGÜENTS CONTRACTES.

7.1 Aprovació plecs del contracte de concessió del servei consistent en la gestió i explotació del bar restaurant de la piscina coberta municipal de Picanya, ubicat en el Passeig de la Primavera s/n, 46210 de Picanya i, la correcció d’errors dels mateixos plecs

7.2 Transmissió i novació de contracte per successió en la persona del contractista “Ferrovial Construcción S.A.”

7.3 Adjudicació contracte de redacció de documents de la modificació puntual del plantejament consistent en la reclassificació del Sòl no urbanitzable a Sòl urbanitzable industrial sectoritzat del PGOU. (00:10:51)
Donar compte
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CORRECCIÓ D’ERRORS PLA D’EMERGÈNCIES (Exp. 1011780A) (00:13:15)
Aprovat
9. PRESENTACIÓ DE MOCIONS.

9.1. “DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (00:13:38)
Aprovat
Debat (00:14:28)
9.2. “Moció sobre la defensa del sector citrícola. (00:14:47)
Aprovat
Debat (00:16:20)
9.3. “MOCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PROFESSIONALS DE JOVENTUT SUBVENCIONATS PER L’IVAJ (00:19:05)
No Aprovat
Debat (00:21:08)
9.4. “MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE PICANYA (00:46:14)
No Aprovat
Debat (00:49:44)
9.5. Registre d’entrada Nº 7843/2022, sobre Pressupostos Participatius. (01:03:53)
Retirada de l'ordre del dia
10. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (setembre i octubre 2022) I D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (2-15-23 i 30 de setembre; 7-14-21 i 28 d’octubre de 2022). (01:06:12)
Donar compte
11. PRECS I PREGUNTES. (01:06:45)
... (01:20:02)

Sessió plenària ordinària 10 de novembre de 2022