Play
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (exp.1308717N de 19 de gener de 2023). (00:00:18)
Aprovat
2. DACIÓ DE COMPTE D’INFORMACIÓ REMESA AL MINHAP SOBRE:

2.1 Estat d’execució del pressupost del quart trimestre 2023 (exp1356368W.)
2.2 Període mig de pagament quart trimestre 2023 (exp 1356331T.)
2.3 Morositat quart trimestre 2023 (exp1356353Z.) (00:00:31)
Donar compte
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS A LA VIA PÚBLICA.(exp. 1318580M) (00:01:08)
Aprovat
4. PRESENTACIÓ DE MOCIONS.
4.1. Proposta d’Adhesió al Consorci de l’Horta de València (00:01:39)
Aprovat
Debat (00:02:35)
4.2. Proposta de denominació Plaça dels C/ Ramón i Cajal i Dr. Gómez Ferrer (00:02:56)
Aprovat
4.3. Pel Grup Municipal PARTIT POPULAR es presenta UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL (00:04:05)
Aprovat
4.4. Pel Grup Municipal PSOE-PSPV es presenta DUES MOCIONS

4.4.1. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
(00:04:47)
Aprovat
4.4.2 MOCIO (00:05:16)
Aprovat
4.4.3. Pel Grup Municipal COMPROMÍS es presenta UNA MOCIÓ - PROPOSTA PER GARANTIR LA REPRESENTATIVITAT DEL VEÏNAT DE PICANYA EN EL DIARI DE CASA EN CASA (00:08:07)
Aprovat
Debat (00:09:33)
5. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (gener i febrer 2023) I D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (5-13-20 i 27 de gener; 3-10-17-24 i 28 de febrer de 2023). (00:31:18)
Donar compte
6. PRECS I PREGUNTES (00:31:40)

Sessió plenària ordinària 09 de març de 2023