Play
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT (17 de juny de 2023). (00:00:18)
Aprovat
2. ORGANITZACIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ:

2.1. DACIÓ DE COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I DELS SEUS INTEGRANTS.

2.2 DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS DE MEMBRES I PERIODICITAT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

2.3. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE LES TINENCES D’ALCALDIA.

2.4. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE LES ÀREES I DELEGACIONS D’ALCALDIA EN MEMBRES CORPORATIUS.

2.5. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DELEGACIÓ D’ASSUMPTES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. (00:00:31)
Donar compte
Debat (00:00:54)
2.6. PROPOSTA DE RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLENARI DE L’AJUNTAMENT. (00:04:04)
Aprovat
2.7. PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS. (00:04:24)
Aprovat
2.8. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A ÒRGANS COL·LEGIATS. (00:04:38)
Aprovat
2.9. PROPOSTA DE CONCRECIÓ DE LES PERCEPCIONS ECONÒMIQUES PER ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, AIXÍ COM L’ASSIGNACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS. (00:05:14)
Esmena No Aprovat
Debat (00:05:36)
2.10. PROPOSTA D’ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. (00:22:03)
Aprovat
2.11. PROPOSTA D’ACORD DE CREACIO DE LA JUNTA DE PORTAVEUS (00:22:13)
Aprovat
3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE MEDALLES I DE FILL ADOPTIU (00:22:19)
Aprovat
4. PROPOSTA D’ACORD D’AGERMANAMENT AMB ALEMANYA (Markt Erlbach) (00:23:18)
Aprovat
5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE PREU PÚBLIC D’ACTIVITATS CULTURALS. (00:27:22)
Aprovat
Debat (00:27:30)

Sessió plenària extraordinària 06 de juliol de 2023