Play
ORDRE DEL DIA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS ( 27 de juny i 6 de juliol de 2023) Exp. 1487329K i 1487103X (00:00:30)
Aprovat
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO) Exp. 1108827N (00:00:42)
Aprovat
Debat (00:01:09)
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA IMPOST INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYLS DE NATURALESA URBANA PER A 2024.Exp. 1589397X (00:06:07)
Aprovat
Debat (00:06:27)
4. PROPOSTA D’PROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES PER A L’ANY 2024. Exp. 1589532J (00:08:44)
Aprovat
Debat (00:09:00)
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PRESTACIÓ SERVEI D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER A L’ANY 2024. Exp. 1105979H (00:31:28)
Aprovat
Debat (00:31:51)
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ ONRENANÇA FISCAL DE LA TAXA D’ENTRADA I EIXIDA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES PER A L’ANY 2024. Exp. 1615525K (00:34:37)
Aprovat
Debat (00:35:13)
7. PROPOSTA DE DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA PER LA TAXA PEL SERVEI DE LLOGUER DE BÉNS MUNICIPALS. Exp. 1108845N (00:38:56)
Aprovat
8. PROPOSTA DE DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CESSIÓ DELS DESPATXOS EN EL CENTRE D’EMPRESES ALQUERIA DE MORET (CEAM). Exp. 1615265Z (00:39:01)
Aprovat
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS N. 42/2023 PER SUPLEMENT DE CRÈDITS. Exp. 1618366F (00:39:19)
Aprovat
Debat (00:39:59)
10. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’ENTITAT DE L’ANY 2022. (00:42:10)
10.1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ FESTA LOCAL 2024 (00:43:53)
Aprovat
11. PRESENTACIÓ DE MOCIONS.
11.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE PICANYA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA (00:44:37)
Esmena No Aprovat
Debat (00:49:50)
11.2. MOCIÓ: PER ESTUDIAR LA GESTIÓ PÚBLICA DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL. (01:14:39)
No Aprovat
Debat (01:17:34)
11.3. MOCIÓ: PER DONAR SUPORT AL XICOTET COMERÇ DEL MERCAT MUNICIPAL. (01:33:24)
No Aprovat
Debat (01:33:36)
11.4. MOCIÓ: PROPOSTA D’ESTUDI DE CREACIÓ D’ITINERARI CICLISTA TRAM: AVDA. GENERALITAT- C/SENYERA- AVDA. 9 D’OCTUBRE. (01:54:51)
No Aprovat
Debat (01:56:53)
11.5. MOCIÓ: PEL COMPLIMENT DE LES RESOLUCIONS DE LES NACIONS UNIDES SOBRE PALESTINA DAVANT LA GUERRA DEL SUCOT (02:08:55)
Aprovat
Debat (02:11:01)
11.6. MOCIÓ: PROPOSTA PER A LA RENOVACIÓ I ADAPTACIÓ DELS PARCS INFANTILS DE PICANYA (02:16:48)
Desestimada
Debat (02:16:59)
13. PRECS I PREGUNTES. (02:43:11)

Sessió plenària ordinària 02 de novembre de 2023