ORDEN DEL DÍA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (00:03:51)
2. Expedient 903/2020 Expedient 903/2020 sobre modificació de crèdit 04/2020 per suplement de crèdits finançat amb romanents de tresoreria per a despeses generals (00:05:19)
Debate (00:07:53)
3. Expedient 973/2020 sobre modificació bases d'execució del pressupost (00:17:24)
Debate (00:18:55)
4. Homenatge i record als espanyols deportats i morts en camps de concentració i a totes les víctimes espanyoles del nazisme (00:42:06)
Debate (00:42:43)
5. Donar compte dels registres d'entrada i eixida, dels Decrets d'Alcaldia i de les actes de Junta de Govern Local (00:55:19)
Precs i preguntes (00:56:05)

07 de Mayo de 2020

43 visualizaciones